1. en

Specyfikacje techniczne

STRONA GŁÓWNA   -   STAL ZBROJENIOWA  -   SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Specyfikacje techniczne

Oddajemy w Państwa ręce przygotowany przez CPJS wzór Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) dla zbrojenia konstrukcji betonowych stalą B500SP. 

Definicję STWiORB znajdujemy w § 12 rozporządzenia przedmiarowego:

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowią opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.

Z § 13 rozp. przedmiarowego między innymi wynika, że STWiORB:

(...) należy opracowywać z uwzględnieniem podziału szczegółowego według Wspólnego Słownika Zamówień, określając w nich co najmniej:

  1. roboty w zakresie instalacji budowlanych;

  2. roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej;

  3. roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę;

  4. roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.

Przedmiotem przygotowanej przez CPJS Specyfikacji są wymagania materiałowe i technologiczne dla wykonania i odbioru robót związanych z przygotowaniem i montażem zbrojenia wykonanego z prętów stalowych gatunku B500SP w elementach betonowych. Dokument ten opracowany jest w oparciu o normy do projektowania, jak i najbardziej aktualne normy dla wyrobu. Do Państwa dyspozycji są pliki w formacie PDF, jak i wygodne pliki do edycji.

Pobierz plik PDF

Pobierz plik do edycji

Realizacja: Platypus i Tako 

© Epstal 2024

 

NASZE PROFILE

Korzyści

Baza Wiedzy

Więcej

Stal Zbrojeniowa

Dane statystyczne